Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Catering dietetyczny Fitbox.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Fitbox posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Boxów”):

Dieta StandardBOX (1500/1800/2000 kcal)- 4 posiłki dziennie

Dieta FreeBOX (bezglutenowo- bezlaktozowa)(2000 kcal)- 4 posiłki dziennie

Dieta SportBOX (2800 kcal)- 5 posiłków dziennie

Menu znajdujące się na stronie internetowej www.fitbox.olesnica.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.

Każdy z posiłków dostarczany jest w osobnych, hermetycznie zamkniętych pojemnikach, opatrzonych samoprzylepną etykietą z nazwą posiłku. Pojemniki przystosowane są do przygrzewania wyłącznie w kuchence mikrofalowej i powinny być przechowywane w maksymalnej temperaturze +4 stopnie Celsjusza.

Pojemniki zapakowane są w torbę papierową z logo FitBox wraz z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko z rodzajem diety oraz jadłospisem na dany dzień, wraz z rozpisaną poszczególną kalorycznością każdego posiłku.

Ceny poszczególnych Boxów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku ,dostępnym pod adresem www.fitbox.olesnica.pl (zakładka „cennik”)

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług:

-Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.fitbox.olesnica.pl

-Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel : 731666031

Czynnym od poniedziałku do piątku od 10:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych)

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. lub potwierdzenia dokonania płatności w systemie PayU.

Zamówienia realizowane będą od drugiego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 6:00 dnia poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres mailowy: kontakt@fitbox.olesnica.pl (w przypadku wybrania tradycyjnego przelewu jako metody płatności)

W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę  na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, otrzymania informacji o kończącym się pakiecie oraz ewentualnie przetwarzania danych dla celów promocyjnych.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować catering dietetyczny FitBox o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Catering dietetyczny FitBox za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu FitBox o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

Klient ma prawo złożyć zamówienie na pakiet 3 dniowy maksymalnie dwa razy.Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Boxa w najkrótszym okresie abonamentowym , w tym wypadku skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zamówienia Boxa w regularnej cenie.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 6:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

  • przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.
  • poprzez system PayU.pl

Za dzień płatności uważany jest:

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie.

albo – jeśli Catering dietetyczny FitBox otrzyma takie potwierdzenie do godz. 6:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Catering dietetyczny FitBox uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Catering dietetyczny FitBox za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Cateringu dietetycznego FitBox ) kwotą należności.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl

§6 Dostawa

Dostawa Zamówienia odbywa się od niedzieli do piątku .

Dostawy nie odbywają się w soboty, święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” catering dietetyczny FitBox planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo.

Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 14-20.

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.16:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Catering dietetyczny FitBox wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 16: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Catering Dietetyczny FitBox telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 15 dni kalendarzowych od daty anulacji.

W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Cateringu dieteycznego FitBox) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.

W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 16:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

§8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@fitbox.olesnica.pl

Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Catering dietetyczny FitBox poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny ,bądź drogą mailową.

W razie stwierdzenia przez Catering dietetyczny FitBox , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Catering dietetyczny FitBox poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Cateringowi dietetycznemu FitBox , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Catering dietetyczny FitBox należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Cateringu dietetycznego FitBox